Przydatne komendy konsoli Linux

MYSQL / MYSQLDUMP

Wykonanie skryptu mySQL z poziomu terminala:

mysql -u username -ppassword databasename < filename.sql

Backup skryptu mySQL z poziomu terminala:

mysqldump -u username -ppassword databasename [tabela] > filename.sql

Backup skryptu mySQL z poziomu terminala z procedurami (bez definera):

mysqldump -u username -ppassword --routines --skip-definer --default-character-set=utf8 databasename [tabela] > filename.sql 

 

Wyszukiwanie plików + operacje na nich

# Znalezienie wszystkich plików jpg
$ find . -name "*.jpg"

# Znajdź wszystkie pliki jpg i konwersja za pomocją convert do jakości 65
$ find . -name "*.jpg"|while read fname;do convert -quality 65 "$fname" "$fname"; done;
# Znajdź wszystkie o rozmiarze powyżej 100 mb
$ find . -type f -size +100M

Ustawienie konsoli na bash dla wybranego użytkownika

chsh -s /bin/bash <username>

Przegląd zajętości skrzynek pocztowych

du -sh /var/mail/virtual/*

Pakowanie / Rozpakowywanie archiwów

Pakowanie plików /katalog/ do archiwum myfile.tgz (pakowany katalog pozostaje na dysku)

tar -zcvf myfile.tgz katalog

 

Rozpakowanie archiwum:

tar -zxvf myfile.tgz

 

Zip:

zip -p [haslo] -r ccat-command.zip KATALOG_DO_PAKOWANIA

Testy obciążenia

Komenda unix (ab):

Wyślij 1000 jednoczesnych zapytań na stronę agendo.pl. 

-c traktować można jako unikalnej zapytanie (użytkownik)

-n liczba odwiedzin tej strony

czyli 1 zapytanie przypada na jednego użytkownika

-g opcjonalnie zwraca dane do pliku


ab -n 1000 -c 1000 [-g o.data] https://www.agendo.pl/

Narzędzie do testów jmeter (interfejs do testów obciążenia / wydajności / funkcjonalnych)

http://jmeter.apache.org/index.html

Symlinki

Utworzenie skierowania na katalog lub plik:


sudo ln -s katalog_lub_plik symlink_nazwa

 Np:

sudo ln -s /usr/local/php-7.1.17/bin/php /usr/bin/php7

Powyższa komenda utworzy symlink do pliku /usr/local/php-7.1.17/bin/php w katalogu /usr/bin/ o nazwie php7, dzięki czemu mamy do dyspozycji w konsoli komendę php7 która kieruje do pliku odpowiedniego.

Tworzenie komendy na konsoli

sudo ln -s [path_do_pliku_wykonywalnego] /usr/bin/[komenda]Przykład:

sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot